top of page

Statut

PREAMBUŁA

 

Samorządność to wolność samodzielnego decydowania. która uwzględnia zróżnicowanie poglądów, potrzeb i zainteresowań członków wspólnoty lokalnej oraz sprzyja jak najszerszej ich aktywności. Jest ona możliwa wyłącznie przy maksymalnym zdecentralizowaniu władzy i przekazaniu jej w ręce tych, którzy są najbliżej lokalnych wyzwań, potrzeb i oczekiwań.

Samorządność to odpowiedzialność. Podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych wymaga odwagi, obiektywizmu, myślenia strategicznego i jasno określonej wizji lokalnego rozwoju na bazie indywidualnych uwarunkowań.

Samorządność to potrzeba współpracy i wspólnego szerokiego działania. Jej wyrazem i ucieleśnieniem jest Ogólnopolska Koalicja Samorządowa.

Deklarujemy, że nasze wspólne działania na rzecz wzmacniania i obrony samorządności na różnych szczeblach powodowane są troską o wolność oraz społeczną, obywatelską odpowiedzialnością za nasze małe ojczyzny i za Polskę.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Ogólnopolski związek organizacji samorządowych pod nazwą Ogólnopolska Koalicja Samorządowa OK Samorząd, zwany dalej Koalicją, zrzesza stowarzyszenia, organizacje i inne osoby prawne.

 2. Koalicja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

 3. Koalicja realizuje swoje cele w granicach obowiązującego prawa i nie działa w celu osiągnięcia zysku.

 

§ 2

 1.  Siedzibą Koalicji jest Tarnowo Podgórne.

 2. Koalicja posiada osobowość prawną. Powołana jest na czas nieokreślony.

 3. Koalicja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 3

 1. Koalicja może posługiwać się skrótem nazwy „OK Samorząd” oraz znakiem graficznym.   

 2. Nazwa i skrót nazwy Koalicji korzystają z ochrony prawnej.

 3. Koalicja może ustanawiać i używać znaki graficzne, pieczęcie oraz odznaki organizacyjne
  i honorowe według wzorów uchwalonych przez właściwe organy Koalicji na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 

§ 4

 1. Koalicja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Koalicja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Koalicja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji, zrzeszających organizacje o podobnych celach i założeniach.

 3. Koalicja może powoływać oddziały regionalne.

 

§ 5

 1. Koalicja reprezentuje interesy wyłącznie swoich członków.

 2. Koalicja może reprezentować interesy innych stowarzyszeń i podmiotów wyłącznie na ich wniosek.

 3. Działalność Koalicji jest oparta na pracy społecznej osób fizycznych, będących przedstawicielami jej członków. Do prowadzenia swoich działań i realizacji celów statutowych Koalicji może zatrudniać pracowników, którymi mogą być również członkowie władz Koalicji oraz powoływać biura. 

 4. Działalność Koalicji mogą wspierać dobrowolnie i bez pobierania wynagrodzenia również osoby niebędące jej członkami.

 

Rozdział II

Cele i formy ich realizacji

 

§ 6

Celem Koalicji jest:

 1. propagowanie idei samorządności jako podstawy rozwoju lokalnej społeczności, której głównym podmiotem są mieszkańcy,

 2. działanie na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego,

 3. wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miast i wsi,

 4. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji samorządowych,

 5. wspieranie działalności organizacji członków Koalicji w zakresie realizacji ich założeń statutowych,

 6. oddziaływanie na kształtowanie prawodawstwa dotyczącego samorządu na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym,

 7. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i samorządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,

 8. wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz poszanowania zasady trójpodziału władzy i fundamentalnych zasad demokracji,

 9. promowanie osiągnięć jednostek samorządu terytorialnego, samorządowców oraz obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych,

 10. propagowanie iwspieranie idei przedsiębiorczości i wolności gospodarczej,

 11. wspieranie zaangażowania obywateli w życie publiczne poprzez realizowanie biernego prawa wyborczego,

 12. ochrona i reprezentowanie na zewnątrz wspólnych interesów zrzeszonych członków.

 

§ 7

 1. Koalicja realizuje swoje cele w szczególności przez:
  1) tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań, szczególnie w zakresie zagadnień samorządowych,

2) utworzenie trwałej płaszczyzny współpracy między organizacjami samorządowymi, samorządami i organizacjami społecznymi,

3) inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku samorządów, w szczególności poprzez przygotowanie i realizowanie strategii informacyjnych,

4) animowanie aktywności obywatelskiej,

5) zajmowanie stanowisk wobec praktyk związanych z działalnością organizacji samorządów,

6) upowszechnianie wiedzy na temat samorządu poprzez wszystkie kanały komunikacji społecznej,

7) integrowanie środowisk samorządowych, obywatelskich i społecznych,

8) prowadzenie działalności na rzecz tworzenia i monitorowania regulacji prawnych istotnych dla samorządów terytorialnych i ich przestrzegania,

9) inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych,

10) organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie organizacji sympozjów, konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, konkursów, targów i wystaw,

11) wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w różnych dziedzinach służących budowie i rozwoju wszelkich form samorządu,

12) udział w wyborach, referendach oraz podejmowanie wszystkich innych zadań i działań zmierzających do osiągnięcia celów Koalicji.

  2. Dla realizacji swego statutowego celu Koalicja może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych
     prawem, może także tworzyć zespoły i grupy tematyczne.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Koalicji dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

 

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie, związek, organizacja bądź inna osoba prawna, niebędąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Koalicji, wykaże zaangażowanie w umacnianie idei samorządności, zobowiąże się do przestrzegania jej Statutu i innych dokumentów Koalicji oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Krajowego.

 2. Członek Koalicji jest reprezentowany przez swoje organy uprawnione do jego reprezentacji albo przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną. Osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jeden podmiot prawny – jednego członka Koalicji.

 3. Każdy członek Koalicji ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w dowolnym terminie, przy czym o wycofaniu upoważnienia lub zmianie osoby reprezentującej członek Koalicji ma obowiązek zawiadomić Przewodniczącego Zarządu Krajowego listem elektronicznym przed podjęciem uchwały z udziałem tej osoby oraz dostarczyć w ciągu 7 dni oryginał oświadczenia uprawnionego organu w tej sprawie do siedziby Koalicji.

 4. Odwołanie upoważnienia dla osoby, która została wybrana w skład Zarządu Krajowego albo Komisji Rewizyjnej lub powołana w skład Zarządu Regionalnego skutkuje wygaszeniem członkostwa tej osoby w organie Koalicji.

§ 10

 1. Przyjęcie członka zwyczajnego Koalicji następuje na pisemny wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Zarządu Krajowego. Do wniosku załącza się aktualną wersję statutu zainteresowanego oraz uzasadnienie zawierające informację o aktualnej liczbie członków, organizacji wewnętrznej (oddziały, koła), aktualnym składzie osobowym organu wykonawczego, terminie ostatniego walnego zgromadzenia członków, a także o działalności zainteresowanego, która umożliwia określenie terenu, na którym prowadzi on faktycznie swoją działalność statutową.

 2. Uchwała, o której mowa w ust.1, powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Uchwała o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych wymaga załączenia pisemnego uzasadnienia.

 3. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najbliższego posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów.

 4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Krajowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie złożone po terminie nie będzie rozpatrzone przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 11

 1. Uchwała Zarządu Krajowego o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych określa region lub regiony, na terenie których faktycznie działa członek Koalicji, oraz wskazuje, czy ta działalność jest prowadzona:

1) na terenie jednej gminy, a w mieście na prawach powiatu – jednej dzielnicy,

2) na terenie więcej niż jednej gminy, a w mieście na prawach powiatu – więcej niż jednej dzielnicy,

3) na terenie więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednego miasta na prawach powiatu.

  2. Ilekroć w statucie mowa o dzielnicy należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą gminy liczącą co najmniej
     15 tysięcy mieszkańców.

 

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni Koalicji mają następujące prawa:
  1) uczestniczenie poprzez upoważnione osoby fizyczne w sposób określony w Statucie w pracach władz Koalicji, w tym korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koalicji,

2) prawo uczestniczenia poprzez upoważnione osoby fizyczne w spotkaniach, imprezach i innych działaniach, wynikających z realizacji celów statutowych Koalicji,zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Koalicji, zgłaszanie kandydatów do władz.

   2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

1) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Koalicji,

2) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Koalicji,

3) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Zarząd Krajowy, z zastrzeżeniem, że członkom, o których mowa w par. 11 pkt. 1 i 2 statutu, przysługuje 50-procentowa ulga od wysokości składki,

4) dbałości o dobre imię Koalicji oraz wzrost jego roli i znaczenia.

 

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Koalicji może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna, a także jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i zasady programowe Koalicji oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Koalicji.

 2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd Krajowy na wniosek zainteresowanego lub na pisemny wniosek co najmniej jednego członka zwyczajnego Koalicji za zgodą kandydata na członka. Uchwała powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego na wniosek zainteresowanego stosuje się odpowiednio § 10 Statutu.

 

§ 14

 1. Członkowie wspierający Koalicję mają prawo:

1) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających
z realizacji celów statutowych Koalicji,

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Koalicji, udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:

1) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Koalicji,

2) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Koalicji,

3) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Koalicji,

4) dbałości o dobre imię Koalicji oraz wzrost jej roli i znaczenia.

 

§ 15

 1. Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna
  i prawna, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która szczególnie zasłużyła się dla Koalicji.

 2. Nadanie członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów na wniosek Zarządu Krajowego, za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej.

 

§ 16

 1. Członkowie honorowi Koalicji mają prawo:

1) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach, wynikających z realizacji celów statutowych Koalicji,

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Koalicji,

3) udziału z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe Delegatów.

  2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

  3. Rejestr członków honorowych prowadzi Zarząd Krajowy.

 

§ 17

Ustanie członkostwa następuje na skutek:

 1. rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu – ze skutkiem natychmiastowym,

 2. śmierci osoby fizycznej, będącej członkiem wspierającym lub honorowym,

 3. wystąpienia z Koalicji, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ członka Koalicji,

 4. wykluczenia z Koalicji,

 5. rozwiązania Koalicji.

 

§ 18

 1. Wykluczenie członka Koalicji może nastąpić ze względu na:

1) niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności nieterminowego opłacania składek,

2) naruszanie postanowień statutu lub uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,

3) działanie na szkodę Koalicji,

4) niegodne działanie, podważające autorytet Koalicji.

  2. Wykluczenie członka Koalicji następuje w drodze uchwały Zarządu Krajowego.

  3. Członek Koalicji ma prawo odwołania od uchwały Zarządu, wykluczającej go z grona członków Koalicji, do najbliższego
     posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
     Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

​Rozdział IV

Władze Koalicji

 

§ 19

 1. Władzami Koalicji są:

1) Krajowy Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Krajowy,

3) Konwent Liderów,

4) Komisja Rewizyjna.

   2. Osoby zasiadające w organach Koalicji przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez
      członka Koalicji.

 

Krajowy Zjazd Delegatów

 

§ 20

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Koalicji.

 2. Krajowy Zjazd Delegatów może być:

 1. zwyczajny,

 2. nadzwyczajny.

 

§ 21

 1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest co najmniej raz na rok przez Zarząd Krajowy.

 2. Zawiadomienie o terminie i projekcie porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów wysyłane jest na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

§ 22

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może zostać zwołany z ważnych przez Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy lub na wniosek członków zwyczajnych reprezentujących nie mniej niż 1/3 głosów.

 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia został zwołany.

 3. O terminie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów informuje skutecznie Zarząd Krajowy, zawiadamiając co najmniej 7 dni przed planowanym terminem Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

§ 23

 1. O zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów informuje się na oficjalnej stronie internetowej Koalicji oraz pocztą elektroniczną na adres mailowy, widniejący w bazie danych członków, prowadzonej przez biuro Koalicji lub listem zwykłym na pisemną prośbę organizacji członkowskiej.

 2. Członkowie mają prawo wglądu w swoje dane zawarte w bazie danych prowadzonej przez biuro Koalicji oraz żądania ich aktualizacji. Jednocześnie członkowie zobowiązani są bez zbędnej zwłoki informować biuro Koalicji o każdorazowej zmianie adresu siedziby lub adresu e-mail.

 

§ 24

 1. Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów wskazują właściwe organy statutowe członków zwyczajnych Koalicji w następującej liczbie:

1) po jednym delegacie – członkowie prowadzący działalność na terenie jednej gminy,
a w mieście na prawach powiatu – jednej dzielnicy,

2) po dwóch delegatów – członkowie prowadzący działalność na terenie więcej niż jednej gminy, a w mieście na prawach powiatu - więcej niż jednej dzielnicy,

3) po trzech delegatów – członkowie prowadzący działalność na terenie więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednego miasta na prawach powiatu.

   2. W Krajowym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Koalicji, reprezentowani
      przez delegatów.

 

§ 25

Członkowie wspierający i honorowi, członkowie Zarządu Krajowego, Konwentu Liderów, Komisji Rewizyjnej i Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Koalicji, o ile nie są delegatami na zjazd oraz zaproszeni goście uczestniczą w Krajowym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym.

 

§ 26

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalenie Statutu oraz dokonywanie jego zmian,

 2. uchwalanie dokumentów strategicznych Koalicji,

 3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Koalicji,

 4. uchwalanie Regulaminu Krajowego Zjazdu Delegatów,

 5. wybór osób fizycznych do Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Koalicji w głosowaniu tajnym,

 6. uchwalenie rocznego planu finansowego,

 7. przyjmowanie sprawozdania z merytorycznej działalności Zarządu Krajowego,

 8. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonania budżetu,

 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Krajowego,

 10. nadawanie tytułu Członka Honorowego Koalicji,

 11. podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów Koalicji do momentu wyboru tych organów,

 12. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i zaprzestaniu przez Koalicję działalności gospodarczej,

 13. powołanie Komisji Likwidacyjnej w przypadku podjęcia przez Krajowy Zjazd Delegatów uchwały o rozwiązaniu Koalicji.

 

§ 27

 1. Wnioski na Krajowym Zjeździe Delegatów mogą zgłaszać poszczególni członkowie Koalicji za pośrednictwem swoich delegatów.

 2. Wnioski składane są do Przewodniczącego Krajowego Zjazdu Delegatów.

 3. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów.

                                                       

                                                         § 28                                                         

Obradami Krajowego Zjazdu Delegatów kieruje Przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów, wskazany przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego z grona delegatów i powołany uchwałą na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu powołania tej osoby obradami kieruje Przewodniczący Zarządu Krajowego, a w przypadku jego nieobecności – inny członek Zarządu. Jeśli uchwała nie zostanie podjęta, Przewodniczący Zarządu Krajowego wskazuje innego kandydata z grona delegatów.

 

§ 29

 1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Krajowy Zjazd Delegatów w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich delegatów poszczególnych członków zwyczajnych Koalicji.

 2. Jeżeli w pierwszym terminie w Krajowym Zjeździe Delegatów nie uczestniczy co najmniej połowa delegatów poszczególnych członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na liczbę obecnych delegatów.

 3. Drugi termin Krajowego Zjazdu Delegatów może być wyznaczony w tym samym dniu. O drugim terminie Krajowego Zjazdu Delegatów poszczególni delegaci członków Koalicji powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów.

 4. Z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Krajowego Zjazdu Delegatów i protokolanta.

 

Zarząd Krajowy

§ 30

 1. Zarząd Krajowy jest najwyższą władzą Koalicji w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Delegatów.

 2. Zarząd składa się od 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego, od 1 do 3 Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli organizacji członkowskich, przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres czterech lat.

 3. Dana osoba może być członkiem Zarządu Krajowego więcej niż jedną kadencję.

 4. Wybór Przewodniczącego następuje w odrębnym, tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów obecnych na Zjeździe Delegatów.

 5. Wybór pozostałych członków Zarządu następuje w odrębnym głosowaniu zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem liczby wybieranych członków Zarządu.

 6. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona od 1 do 3 Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Skarbnika Koalicji.

 

§ 31

 1. Za wybranych do Zarządu Krajowego uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

 2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy nieobsadzonych miejsc w Zarządzie Krajowym pozostało mniej niż liczba tych kandydatów, głosowanie na nich odbywa się ponownie, aż do skutecznego obsadzenia wszystkich miejsc w Zarządzie Krajowym.

 

§ 32

 1. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia zwołują Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 2. Posiedzenie Zarządu Krajowego może zostać zwołane również na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu Krajowego lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym, jeżeli wystąpią z odpowiednim wnioskiem do Zarządu Krajowego.

 5. W posiedzeniach Zarządu Krajowego mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie komisji eksperckich.

 

§ 33

 1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu Krajowego ustala regulamin organizacyjny Zarządu Krajowego.

 2. Posiedzenie Zarządu Krajowego jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział co najmniej połowa członków Zarządu Krajowego.

 

§ 34

Do kompetencji Zarządu Krajowego należą:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Koalicji,

 2. realizacja budżetu Koalicji,

 3. zaciąganie zobowiązań majątkowych,

 4. uchwalanie stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla Koalicji i jej członków,

 5. podejmowanie decyzji o udziale Koalicji w wyborach, referendach i innych aktach aktywności publicznej,

 6. reprezentacja Koalicji na zewnątrz,

 7. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Krajowego,

 8. przyjmowanie oraz wykluczanie członków zwyczajnych oraz wspierających, a także prowadzenie rejestru członków Koalicji,

 9. ustalanie wysokości składek członkowskich i uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,

 10. utworzenie Biura Zarządu Krajowego i zatrudnienie jego Dyrektora,

 11. podejmowanie decyzji o kierunkach i formie współpracy z osobami oraz podmiotami, których cele są zbieżne z celami Koalicji,

 12. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów regionalnych Koalicji,

 13. uchwalanie zasad powoływania, odwoływania i funkcjonowania oddziałów regionalnych,

 14. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Koalicji w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,

 15. inne sprawy określone w Statucie lub niezastrzeżone dla innych organów Koalicji.

 

§ 35

Uchwały Zarządu Krajowego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równego stosunku głosów decyduje głos osoby przewodniczącej obradom Zarządu.

 

§ 36

 1. W przypadku opróżnienia stanowiska Przewodniczącego Zarządu Krajowego w trakcie kadencji, w szczególności poprzez rezygnację z tego stanowiska, rezygnację z członkostwa w Zarządzie Krajowym lub w trybie par. 9 ust.4, Zarząd Krajowy wybiera ze swego składu osobę pełniącą obowiązki Przewodniczącego Zarządu Krajowego do czasu najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów, który wybierze nowego Przewodniczącego w trybie określonym przez niniejszy Statut.

 2. W przypadku opróżnienia miejsca w Zarządzie Krajowym w trakcie kadencji, w szczególności poprzez rezygnację z członkostwa w Zarządzie Krajowym lub w trybie par. 9 ust.4, Zarząd Krajowy może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej reprezentantem członka zwyczajnego Koalicji.

 3. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Zarządu Krajowego.

 

Konwent Liderów

 

§ 37

 1. Konwent Liderów jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Koalicji i składa się z Przewodniczącego Zarządu Krajowego oraz przedstawicieli wszystkich regionów, w których członkowie zwyczajni Koalicji prowadzą swoją działalność statutową, po jednym z każdego regionu.

 2. W regionach, w których powołany został w trybie określonym w niniejszym statucie oddział regionalny Koalicji, jego Lider jest równocześnie członkiem Konwentu Liderów.

 3. Region, w którym nie powołano Zarządu Regionalnego, jest reprezentowany w Konwencie Liderów przez członka Zarządu Krajowego, który reprezentuje członka Koalicji z danego regionu, a jeżeli w Zarządzie Krajowym nie ma takiej osoby – przez pełnomocnika wskazanego przez członka Koalicji z danego regionu.

 4. Przynależność członka zwyczajnego Koalicji do regionu wynika z określonej w jego statucie siedziby organizacji, przy czym, jeżeli członek ten faktycznie działa w większej liczbie regionów, może być reprezentowany w organach większej liczby oddziałów regionalnych.

 

§ 38

Do kompetencji Konwentu Liderów należy:

 1. wskazywanie kierunków strategicznych w działalności Koalicji,

 2. monitorowanie regulacji prawnych istotnych dla samorządów terytorialnych,

 3. wyrażanie opinii na temat spraw Koalicji przekazanych przez Zarząd Krajowy,

 4. zgłaszanie uwag odnośnie funkcjonowania pozostałych organów Koalicji,

 5. powoływanie grup tematycznych i zespołów roboczych oraz ciał eksperckich działających na podstawie własnego regulaminu zaakceptowanego przez Konwent Liderów.

 

§ 39

 1. Posiedzenia Konwentu Liderów zwołuje Zarząd Krajowy, a przewodniczący Zarządu kieruje jego obradami. W przypadku nieobecności Przewodniczącego obradami kieruje upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący.

 2. Członkowie Zarządu Krajowego, którzy nie są równocześnie członkami Konwentu Liderów, uczestniczą w posiedzeniach Konwentu Liderów z głosem doradczym.

 3. Posiedzenie Konwentu Liderów może zostać zwołane na wniosek co najmniej
  1/3 członków Konwentu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 4. Konwent Liderów może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady pracy Konwentu Liderów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Konwentu Liderów z głosem doradczym.

 6. W posiedzeniach Konwentu Liderów mogą brać udział – z głosem doradczym – zaproszeni goście i członkowie komisji eksperckich.

Komisja Rewizyjna

 

§ 40

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres czterech lat, spośród delegatów wskazanych przez członków zwyczajnych Koalicji.

 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

 3. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej odpowiednio stosuje się procedurę opisaną w niniejszym Statucie, dotyczącą wyboru członków Zarządu Krajowego.

 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 5. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

§ 41

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie zgodnie z obowiązującym prawem funkcji nadzoru i kontroli Koalicji.

 2. Tryb swojej pracy Komisja określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.

 3. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

 4. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Krajowego lub Dyrektora Biura.

 5. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji, stosuje się odpowiednio procedurę dotyczącą kooptacji członków Zarządu, o której mowa w niniejszym Statucie.

 

Zasady Reprezentacji Koalicji

 

§ 42

 1. Koalicja jest reprezentowana na zewnątrz przez Przewodniczącego Zarządu, a w sprawach majątkowych przez dwóch członków Zarządu Krajowego, w tym Przewodniczącego Krajowego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego, działających łącznie.

 2. Zarząd Krajowy może upoważnić Dyrektora Biura Zarządu Krajowego do reprezentowania Koalicji w określonym zakresie, w szczególności w sprawach, nieprzekraczających granic zarządu zwykłego majątkiem Koalicji oraz sprawach pracowniczych.

Rozdział V

Oddziały regionalne Koalicji

 

§ 43

 1. Zarząd Krajowy powołuje oddziały regionalne Koalicji, zwane także oddziałami. Za region przyjmuje się obszar administracyjny danego województwa.

 2. Każdy oddział powinien skupiać co najmniej 2 członków.

 3. W uchwale o powołaniu oddziału Zarząd ustala jego siedzibę, terytorialny zasięg oraz ramowy plan działania.

 

§ 44

 1. Oddziałem regionalnym kieruje Zarząd oddziału, powołany przez Zarząd Krajowy. W Zarządzie oddziału reprezentowani są wszyscy członkowie zwyczajni z danego województwa.

 2. Zarząd stanowią: Lider, zastępca, sekretarz i członkowie.

 3. Liczbę członków Zarządu oddziału każdorazowo przy powołaniu.

 4. Jeżeli liczba członków Zarządu oddziału przekracza 12, to wówczas Zarząd Krajowy powołuje Prezydium Zarządu oddziału w składzie: Lider, zastępca, sekretarz i od dwóch do sześciu pozostałych członków Prezydium. Uchwała o powołaniu Prezydium określa również zakres zadań przekazanych Prezydium przez Zarząd Krajowy do samodzielnej realizacji. Zakres tych zadań, jak również skład Prezydium, mogą być zmieniane w trybie uchwały.

 

§ 45

Zarząd oddziału wykonuje zadania powierzone przez Zarząd Krajowy.

 

Rozdział VI

Majątek Koalicji

 

§ 46

 1. Majątek Koalicji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.

 2. Źródłami powstania majątku Koalicji są:

1) składki członkowskie,

2) dochody z majątku Koalicji,

3) dotacj, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, dotacje z budżetu UE oraz krajowych i
miedzynarodowych funduszy, wsparcie od organizacji branżowych krajowych i miedzynarodowych, darowizny, zapisy
i spadki,

4) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

5) ofiarność publiczna,

6) dochód z działalności gospodarczej Koalicji.

§ 47

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Koalicji.

 

Rozdział VII

Działalność odpłatna pożytku publicznego

 

§ 48

Koalicja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz.U.2020 poz. 1057). Zakres tej działalności określa Zarząd Krajowy w drodze uchwały.

Rozdział VIII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Koalicji

 

§ 49

 1. Decyzja o rozwiązaniu Koalicji wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

 2. Zmiany Statutu wymagają uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Krajowym Zjeździe Delegatów.

 3. Uchwalając rozwiązanie Koalicji, Krajowy Zjazd Delegatów powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk
  o celach możliwie najbliższych celom Koalicji, na których rzecz zostanie przekazany majątek Koalicji pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.

ok!s_logo_ver2.jpg
bottom of page