top of page

Trzech nowych członków w OKSamorząd

Trzy kolejne stowarzyszenia zostały przyjęte w poczet członków Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej.

Pierwsze z nich to Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”. W Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej reprezentuje je Piotr Dragan – od 4 kadencji Wójt Gminy Wisznice, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny. Organizacja podejmuje i wspiera działania mające na celu rozwój Gminy Wisznice i regionu w zakresie gospodarki, kultury, sportu i aktywności społecznej. Inicjuje również działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i społeczeństwa demokratycznego.

 

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska to kolejna organizacja z Wielkopolski. Za swój cel stawia sobie szeroko rozumianą działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, świadomości narodowej i obywatelskiej. Angażuje się w inicjatywy wspierające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Porozumienie reprezentuje Dorota Lew-Pilarska, Członek Zarządu Powiatu Kościańskiego.

 

Najmłodszą w tym gronie organizacją jest Stowarzyszenie Samorządowcy Ponad Podziałami, założone przez Prezydenta Siedlec Andrzeja Sitnika, zapraszające do współpracy samorządowców z regionu. Podstawowym celem tej organizacji jest obrona zasad samorządności jako podstawy rozwoju lokalnych społeczności, w których głównym podmiotem są mieszkańcy, wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miast i gmin oraz kreowanie i popieranie inicjatyw społecznych sprzyjających budowie społeczeństwa obywatelskiego. Członkowie promują rozwiązania prawne zapewniające ochronę zasad samorządności, umożliwiających jak najszerszy udział społeczności lokalnych.

 

Uchwały o przyjęciu wyżej wymienionych stowarzyszeń w poczet członków Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej zostały podjęte 18 sierpnia, jednogłośnie, na Posiedzeniu Zarządu Krajowego. 

bottom of page